Algemene Voorwaarden Ton Ton Regenton

Door aankoop van een product via TonTon Regenton gaat u akkoord met de privacyverklaring, versienummer: TT23AVG09-1, en de algemene voorwaarden TonTon Regenton, versienummer: TT23AV.09-1 te vinden onderaan de website: https://www.tontonregenton.nl/

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door TonTon Regenton via de website https://www.tontonregenton.nl/ of via andere wegen. Door een bestelling te conformeren, stemt de klant in met deze voorwaarden.

Bestelling en Prijs

Bestellingen worden geplaatst in overeenstemming met TonTon Regenton en zijn bindend zodra ze schriftelijk zijn bevestigd. De prijzen van de producten worden vermeld op de website. TonTon Regenton behoudt zich het recht voor om prijzen en productinformatie op elk moment te wijzigen.

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen. TonTon Regenton accepteert betaling via ideal, creditcard, bitcoin en ethereum. Betalingen zijn definitief en niet-restitueerbaar, tenzij anders overeengekomen.

Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, die voor ons uit de koopovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen ons uitsluitend eigendom en kunnen deze terstond door ons worden teruggevorderd, indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Bij wanbetaling van koper komen zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, op het incasseren van het ons toekomende vallende ten laste van de koper.

Levering

TonTon Regenton zal redelijke inspanningen leveren om de producten binnen de aangegeven levertijd te installeren zolang de bewoner, van het onroerend goed waar de installatie plaats dient te vinden, installatie wil en/ of kan accepteren. Het risico van verlies, beschadiging, en/of andere omstandigheden die het volledige gebruik van de regenton en de productie daarvan verhinderen, gaat over op de klant op het moment van levering. Hierbij is bijvoorbeeld schoonhouden, reinigen van het dak en voorkomen van vervuiling van het water de verantwoordelijkheid van de klant.

Na levering van de regenton is TonTon Regenton onder andere niet aansprakelijk voor:

 • Vervuiling van het water door bijvoorbeeld: teer en pak via de dakbedekking of vervuiling door de kwaliteit van hemelwater
 • Oneigenlijk gebruik
 • Aanpassingen gemaakt door een andere partij dan TonTon Regenton aan de ton of aanpassingen aan alle invloeden van buitenaf die impact hebben op het gebruik van de regenton (zoals de regenpijp of het vulsysteem).
 • Invloeden van buitenaf die los staan van levering en/ of installatie door TonTon Regenton.

In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig zal zijn en zonder dat wij ooit tot betaling van schadevergoeding gehouden zijn. Als overmacht wordt o.a. beschouwd: mobilisatie, oorlog, oproer, overstroming, brand, werkstaking, requisitie voor voorraden, grondstoffen, hulpstoffen enz., belemmeringen in het verkeer, gebrek aan grondstoffen, materialen of arbeidskrachten, weersomstandigheden bijv. storm of noodweer, invoer- en uitvoerbelemmeringen of regeringsmaatregelen, zowel bij verkoper als bij leveranciers grond- en hulpstoffen.

Aansprakelijkheid

Gebreken bij een deel van het geleverde geven koper niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele geleverde partij.

Wij zijn gerechtigd iedere gedeeltelijke levering en/of installatie te factureren.

TonTon Regenton is geheel niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de producten. De totale aansprakelijkheid van TonTon Regenton is te allen tijde beperkt tot de aankoopprijs van het betreffende product.

Garantievoorwaarden

De consument heeft recht op maximaal twee maanden garantie op gebreken in de installatie, enkel indien kan worden aangetoond door de klant dat er, door TonTon Regenton te beoordelen per foto of video, gebreken zijn aan de door TonTon Regenton uitgevoerde installatie.

Alleen de door TonTon Regenton geleverde diensten en producten vallen onder de garantievoorwaarden.

De klant heeft recht op productgarantie als door de klant kan worden aangetoond dat er gebreken zijn aan het product en dit niet te wijten is aan het handelen van de klant of derde partijen.

De duur van de productgarantie is afhankelijk van de garantie die onze leverancier op het product biedt en is per product verschillend. De garantieperiode kan per gekocht product worden opgevraagd door de klant.

De installatiegarantie en product garantie vervalt doordat:

 • Er na de installatie door een andere partij of door u zelf wijzigingen worden aangebracht in de regenton, de vulautomaat, de kraan of een ander onderdeel van de door ons geleverde producten of bij het, door een andere partij dan TonTon Regenton, opnieuw installeren van de door ons geleverde producten.
 • Er een verwijtbare fout door uzelf of door derden is verricht
 • Het niet langer leverbaar zijn van het specifieke product. Waarin er in overleg met de klant naar een andere oplossing gezocht wordt, enkel als er sprake is van garantie
 • Er niet kan worden aangetoond dat u zelf of derden niet verantwoordelijk zijn voor de gebreken van het product
 • Bij beschadiging door opzet of door nalatigheid door uzelf of door derden
 • Bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud
 • Bij normale slijtage
 • Bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing
 • Bij schade door natuurinvloeden zoals wind, hagel, sneeuw of storm
 • Bij natuurlijke slijtage of transportschade
 • Bij schade die voortgekomen is uit het gebruik van andere dan originele materialen, mechanische schade, de invloed van chemicaliĆ«n of andere zaken die het product geweld aandoen
 • Wanneer de door TonTon Regentonnen een of meerdere aangeboden oplossingen niet worden geaccepteerd door de klant of door derden

Intellectuele Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de website blijven bij TonTon Regenton.

Privacy

TonTon Regenton verwerkt persoonlijke gegevens van klanten in overeenstemming met het privacybeleid dat beschikbaar is op de website.

Wijzigingen in de Voorwaarden

TonTon Regenton behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Klanten worden op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen via de website.